армянскі лікі ад 1 да 100

# Writing your language Writing Reading
0 нуля զրո -
1 адзін մեկ -
2 два երկու -
3 тры երեք -
4 чатыры չորս -
5 пяць հինգ -
6 шэсць վեց -
7 сем յոթ -
8 восем ութ -
9 дзевяць ինը -
10 дзесяць տասը -
11 адзінаццаць տասնմեկ -
12 дванаццаць տասներկու -
13 трынаццаць տասներորդ -
14 чатырнаццаць տասնչորս -
15 пятнаццаць տասնհինգ -
16 шаснаццаць տասնվեց -
17 семнаццаць տասնյոթ -
18 васемнаццаць տասնութ -
19 дзевятнаццаць տասնինն -
20 дваццаць քսան -
21 дваццаць адзін քսան -
22 дваццаць два քսան երկու -
23 дваццаць тры քսաներեք -
24 дваццаць чатыры քսանչորս -
25 дваццаць пяць քսանհինգ -
26 дваццаць шэсць քսանվեց -
27 дваццаць сем քսան յոթ -
28 дваццаць восем քսան ութ -
29 дваццаць дзевяць քսանինը -
30 трыццаць երեսուն -
31 трыццаць адзін երեսուն մեկ -
32 трыццаць два երեսուն երկու -
33 трыццаць тры երեսուն երեք -
34 трыццаць чатыры երեսուն չորս -
35 трыццаць пяць երեսուն հինգ -
36 трыццаць шэсць երեսուն վեց -
37 трыццаць сем երեսուն յոթ -
38 трыццаць восем երեսուն ութ -
39 трыццаць дзевяць երեսուն ինը -
40 сорак քառասուն -
41 сорак адзін քառասունմեկ -
42 сорак два քառասուներկու -
43 сорак тры քառասուներեք -
44 сорак чатыры քառասունչորս -
45 сорак пяць քառասունհինգ -
46 сорак шэсць քառասունվեց -
47 сорак сем քառասունյոթ -
48 сорак восем քառասունութ -
49 сорак дзевяць քառասուն ինը -
50 пяцьдзесят հիսուն -
51 пяцьдзесят адзін հիսունմեկ -
52 пяцьдзесят два Հիսուն երկու -
53 пяцьдзесят тры Հիսուն երեք -
54 пяцьдзесят чатыры հիսունչորս -
55 пяцьдзесят пяць հիսունհինգ -
56 пяцьдзесят шэсць հիսուն վեց -
57 пяцьдзесят сем հիսունյոթ -
58 пяцьдзесят восем հիսուն ութ -
59 пяцьдзесят дзевяць հիսուն ինը -
60 шэсцьдзесят վաթսուն -
61 шэсцьдзесят адзін վաթսուն մեկ -
62 шэсцьдзесят два վաթսուն երկու -
63 шэсцьдзесят тры վաթսուն երեք -
64 шэсцьдзесят чатыры վաթսուն չորս -
65 шэсцьдзесят пяць վաթսուն հինգ -
66 шэсцьдзесят шэсць վաթսուն վեց -
67 шэсцьдзесят сем վաթսուն յոթ -
68 шэсцьдзесят восем վաթսունութ -
69 шэсцьдзесят дзевяць վաթսունինը -
70 семдзесят յոթանասուն -
71 семдзесят адзін յոթանասուն մեկ -
72 семдзесят два յոթանասուն երկու -
73 семдзесят тры յոթանասուն երեք -
74 семдзесят чатыры յոթանասուն չորս -
75 семдзесят пяць յոթանասուն հինգ -
76 семдзесят шэсць յոթանասուն վեց -
77 семдзесят сем յոթանասուն յոթ -
78 семдзесят восем յոթանասունութ -
79 семдзесят дзевяць յոթանասուն ինը -
80 восемдзесят ութսուն -
81 восемдзесят адзін ութսուն մեկ -
82 восемдзесят два ութսուն երկու -
83 восемдзесят тры ութսուն երեք -
84 восемдзесят чатыры ութսունչորս -
85 восемдзесят пяць ութսունհինգ -
86 восемдзесят шэсць ութսուն վեց -
87 восемдзесят сем ութսուն յոթ -
88 восемдзесят восем ութսուն ութ -
89 восемдзесят дзевяць ութսուն ինը -
90 дзевяноста իննսուն -
91 дзевяноста адзін իննսուն մեկ -
92 дзевяноста два իննսուն երկու -
93 дзевяноста тры իննսուն երեք -
94 дзевяноста чатыры իննսուն չորս -
95 дзевяноста пяць իննսունհինգ -
96 дзевяноста шэсць իննսունվեց -
97 дзевяноста сем իննսուն յոթ -
98 дзевяноста восем իննսուն ութ -
99 дзевяноста дзевяць իննսուն ինը -
100 сто հարյուր -